Plant Details for a Calamus thwaitesii BECC. Var. canaranus Becc.
TS.
VTS.